Tasarımı Kaydet  Kapat
 

 Âyetlerimizi göstermek için, kulunu geceleyin Mescid-i Haram’dan, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya yürüten Allah, Sübhan’dır (bütün noksanlıklardan münezzehtir). Muhakkak ki O, en iyi işiten, en iyi görendir.”

 

(İSRÂ SURESİ 1. Ayet)

 

Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde
Götür müslümana selam diyordu
Dayanamıyorum bu ayrılığa
Kucaklasın beni İslâm diyordu

Mehmet Akif İnan

 

MESCİD-İ AKSA (المسجد الأقصى)

 

     Arapçada “Aksa” en uzak mekan anlamındadır. Kâbe’ye uzaklığı sebebiyle, Allahu Teâla önceki  peygamberlerin de secdegâhı olan kutsal mekanı İsra suresi 1. ayetinde  “el-Mescidi’l Aksa” diye zikretmiştir.Mescid-i Aksa etrafı surlarla çevrili olan 144 bin metrekarelik (144 dönüm) bir alanı kapsar. Bu alanın her hangi bir yerinde kılınan  namaz, Peygamber Efendimiz’in  (sav) bildirdiğine göre diğer mescitlere oranla 500 kat daha faziletlidir. 14 kapısı bulunan Mescid-i Aksa sahası içinde; 6 mescit, 4 minare, 15 kubbe, 12 medrese, Burak Duvarı, 26 adet su kuyusu, Abdest Şadırvanı (el-Ke’s), 30 Mastaba ( yerden yüksekçe olup üzerinde ders yapılan taş oturak), 11 Sebil, 1 Minber (Kadı Burhaneddin Minberi)  8 Kemer, 3 Revak, İslam Müzesi, Kütüphane… gibi yapılar bulunmaktadır.
 

İlk Kıblemiz Mescid-i Aksa’dır

 

Berâ bin Âzib’in  (ra) rivâyetine göre, Peygamber Efendimiz (sav) ve Müslümanlar, hicretten sonra 16 veya 17 ay boyunca Beytü’l Makdis’e doğru namaz kıldılar.(Müslim)

Medine Yahudileri “Muhammed ve ashabı, biz gösterinceye kadar kıblelerinin neresi olduğunu bile bilmiyorlardı!” diyerek, Rasûlullah Efendimiz (sav) ile  dalga geçmeye ve fitne çıkarmaya  başladılar. Bu durumdan oldukça rahatsız olan Peygamber Efendimiz (sav), Allah tarafından Müslümanlara ikram olarak kıble yönünün değiştirilmesini arzulamaya başladı. Çok geçmeden; Cenâb-ı Allah sevgili kulu ve peygamberi olan Hz. Muhammed’in (sav) bu isteğini kabul etti ve hicretin 17. ayında, kıblenin Mes­cid-i Haram’a doğru çev­rildiğini bildiren şu ayet-i kerime nâzil oldu:

 

“(Ey Rasûlüm! Vahyin gelmesi için) yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Bunun için seni, râzı olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Şimdi, yü­zünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ey Müminler! Siz de her nerede olursa­nız, yüzünüzü namazlarda o mescit tarafına çevirin!

(Bakara Suresi 144)

 

Mescid-i Aksa Üç Kutsal Mescitten Biridir

 

Peygamberimiz Muhammed (sav) Mescid-i Aksa hakkında şöyle demiştir:

Yolculuk ancak şu üç Mescid ‘den birine olur: Benim şu mescidime (Mescid-i Nebevî), Mescid-i Haram’a ve Mescid-i Aksa’ya.”

Bu hadis ışığında hareket eden Müslümanlar, İslam’ın ilk kıblesine duydukları saygıyı ifade etmek için 144 dönümlük bir alanı kapsayan Mescid-i Aksa’yı da“ Harem” kategorisine katmışlar ve “ Mescid-i Aksa Harem-i Şerifi” diye vasıflandırmışlardır.

 

Kudüs Kıyamette Haşir ve Neşir Yeridir

 

Hz.Muhammed’in (sav) hizmetcisi Meymûne binti Saad (ra) rivâyet ediyor:

” Dedim ki: Ey Rasûlallah! Bize Beytü’l Makdis’i anlat.

Dedi ki: ” Orası ‘Haşir’ ve ‘Neşir’ yeridir. Oraya gidiniz ve namaz kılınız. Oradaki namazın ecri (sevabı) başka yerdekilerin bin katıdır.”
Dedim ki:” Buna gücümüz yetmezse? ”
Dedi ki: “Kandillerini (Mescid-i Aksa ) aydınlatacak yağ gönderiniz. Kim bunu yaparsa, sanki
oraya gitmiş gibidir.”  ( Sünen-i Ebi-Dâvûd, İbn-i Mâce)

 

(Not: Haşr: “toplanmak, bir araya gelmek” anlamındadır. Terim olarak da, yüce Allah’ın insanları dirilttikten sonra hesaba çekmek üzere bir araya topladığı yerdir. Neşr: “yaymak, dağıtmak” veya “nuşûr yapmak” yani ölüleri diriltmek anlamındadır.)

 

Mescid-i Aksa’da Namaz Kılmanın Fazileti

 

Ebu Derda’nın (ra) rivayet ettiğine göre ,Rasulullah (sav) şöyle buyuruyor:

Mescid-i Haram’da kılınan namazın başka mescide oranla yüz bin derece daha fazla sevabı var.Benim Mescidim’de bin defa daha fazla, Mescid-i Aksa’da ise, beş yüz defa daha fazla sevabı var.”(Taberani)

 

Rasul-i Kibriya Efendimiz’in Göğe Yükseltildiği Mekan

 

Hz. Enes’in (ra) rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor:

”Bana Burak getirildi ve Ona bindirilerek  Beytü’l Makdis’e getirildim.Onu (yularını) Peygamberlerin bağladığı halkaya bağladım.Mescid-i Aksa’ya girerek orada iki rekat namaz kıldım.Sonra, göğe yükseltildim.”(Müslim) 

 

Tüm Günahların  Affedildiği Yer

 

İbn-i Amr’ın rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor:

”Süleyman Beytü’l Makdis’i inşaa ettikten sonra Allah’dan üç dilekte bulundu.

-Allah’ın hükmüne uygun hüküm verebilmek (adil olabilmek),

-Kendisinden sonra hiçbir  hükümdarın ulaşamayacağı kadar mülk sahibi olmak,

-Mescid-i Aksa’ya ihlasla namaz kılmak için gelenin tüm günahlarının anadan doğmuş gibi affolunması.

Allah bunların ikisini Süleyman’a verdi.Umarım üçüncüsü de verilmiş olsun.”(Müsned-i Ahmed b.Hanbel)

 

Deccal’in Giremeyeceği Mekan

 

Cunâde b. Ebi Umeyye el-Ezdi şöyle rivayet ediyor:

”Ben ve Ensar’dan bir kişi Rasulullah’ın ashabından birine gittik.  Dedik ki:”Rasulullah’ın Deccal’dan bahsettiği hadisi bize anlat: O da anlattı. Anlattığı hadiste şu da vardı.

”Onun( Deccal’in) alameti: Yeryüzünde saltanatı kırk günde her mekana ulaşacaktır.Dört yer hariç: Kâbe, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa,Tur.”( Tur: Allah’ın Hz Musa’ya (as) konuştuğu mekan / Müsned-i Ahmed b. Hanbel )